پرسش: ملاک ها و ضوابط مراجعه به قرآن چيست؟

پاسخ:
قرآن و حديث لازم و ملزوم يكديگر هستند. نمي توان گفت که تنها قرآن ملاك است و با سنت و حديث كاري نباید داشت. فهم قرآن احتياج به سنت و حديث دارد و در فهم سنت و حديث احتياج به قرآن است. باید توجه داشت که يك اصل كلي و معيار همه جانبه براي فهم تمام آيات قرآن وجود ندارد و لذا نمي توان تمام احاديث را با قرآن سنجيد. به عنوان مثال، مجملات قرآن با احاديث سنجیده می شود اما نمي توان گفت معيار سنجش حديث صد درصد با خود قرآن است.