پرسش : وظايف پيامبر و امام در رابطه با شريعت چيست؟

پاسخ:

پيامبر در راستای انجام وظایف رسالت خویش سه كار انجام مي دهد.
اول: دریافت وحی
دوم: تبليغ و تبیین
سوم: اجرا
منتهی وظيفه امام در موارد دوم و سوم است. امام مبلغ دين و مجري دين است بايد دين را تبليغ كند و اجرا كند. شان امامت جانشینی رسول خدا در حوزه تبلیغ و تبیین دین و اجرای احکام الهی می باشد. امامت در این دو بعد است که شناخته می شود. از این ابعاد است که مشخص می گردد این همه قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام براي چيست؟ براي اين كه دين خدا را تبليغ كنند و حكم خدا را جاري سازند! حتي امام حسين علیه السلام هم در كلماتش و در خطبه هايش لطلب الاصلاح في امت جدي فرمودند، يا جاي ديگر مي فرمايند: مگر نمي بينيد كه يزيد حلال خدا را حرام كرده و حرام خدا را حلال كرده! اگر مؤمني اين وضع را ببیند و سكوت اختيار كند حق است بر خدا كه او را همان جايي ببرد كه ظالم را مي برد. يعني امام دارند مي فرمايند: چون يزيد قانون خدا را دارد زير پايش قرار مي دهد من كه امام حق هستم وظيفه دارم كه امر به معروف كنم و نهي از منكر نمایم، اگر چه جانم را در راه اين منظور بدهم. پس وظيفه امام تبليغ دين و اجرا دين است. البته پيامبر و امام مقامات و شؤونات ديگري دارند كه از حوصله این بحث خارج بوده منتهی در جای خود بدان پرداخته شده است.