پرسش:اختلافات اساسي سلفي ها با شيعه در چه موضوعاتي است؟


پاسخ :
سلفي ها درموضوعات بالاتر از زيارت مثل توحيد و شرك هم با شيعه اختلاف دارند. وهابيان يا سلفي ها در عقلید خود توحيد را بسيار محدود كرده اند و اكثر اعمال شيعه را بدعت يا شرك و خروج از دين مي دانند. در صورتي كه شيعه براي كارهاي خودش دليل دارد و بايد آن دلائل مطرح شود تا معلوم گردد چه كسي درست مي گويد.
به هر حال اختلافات اساسي بين شيعه و وهابيان وجود دارد. در اين بين اهل سنت در بعضي از قسمت ها با شيعه توافق دارند و در بعضي از قسمت ها با وهابيان. ولي خود اهل سنت هم با وهابيان اختلاف دارند و اين گونه نيست كه وهابيان فقط با شيعه اختلاف داشته باشند.